दारोळी marathi jokes

..आला भरून पाऊस,
वर आभाळ दाटले.
बघुनी ते दृश्य मनोहर
आम्ही वाईनशाॅप गाठले.
*दारोळी*

No comments:

Post a Comment