शाळेतील jokes

शाळेतील एक आठवण
चौथी पासून रोज आम्हाला सांगायचे की
आज inspection आहे  साहेब येणार आहेत


दहावी ला गेल्यावर पण साहेब काय आला नाही
