संस्कार म्हणजे काय jokes

संस्कार म्हणजे काय ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
घरी कोण नसताना बातम्या बघणे