पाटील funny jokes

सुपरमॅन एकदा पाटलांना:  I am the Superman.
पाटील: आॅ ......  असचील की म्हणून काय पाटलापेक्षा मोठा झालास काय.?
बस तीत फरशीवर..
