एकदा एका रिक्षाचा ब्रेक फेल झालेला असतो whatsapp jokes

एकदा एका रिक्षाचा ब्रेक फेल झालेला असतो
रिक्षावाला- साहेब ब्रेक फेल झालाय काय करु
कोल्हापुरकर-तुझी आई घाल पहिला मिटर बंद कर


No comments:

Post a Comment