दारु marathi jokes

पैसे नाहित म्हणुन शाळा सोडलेले खुप आहेत.
पणपैसे नाहित म्हणुन दारु सोडलेला एकहि नाहि...
