कंबर बारीक ,आयाळ छान | marathi kodi

कंबर बारीक ,आयाळ छान
      एक पंजा पडला तर ,तुमचा जाईल प्राण
      याची गर्जना ऐकताच सारेजण घाबरतात
      'जंगलचा राजा 'असे याला म्हणतात
      ओळखा  कोण?