I Have Rs.50 Where Did Rs.1 Go ?
I have Rs 50/-
Usme se
20 rupee kharh kiye 30 bache
fir
15 kharch kiye to 15 bache
fir
9 kharch kiye to 6 bache
fir
6 kharch kiye to 0 bache.

Spend     Balance
20/-        30/-
15/-        15/-
9/-          6/-
6/-          0/-
-----        -------
50/-        51/-

Bas yeh Rs 1/- ka chakkar batao iska reply mere paas bhi nahi hai. Challenge for everyone. Jai ho jawab dene wale ki , jai ho sawal banane wale ki