गणितातला एक सोप्पा प्रश्न, कॅलक्युलेटरचा उपयोग न करता सोडवायचा आहे


गणितातला एक सोप्पा प्रश्न, कॅलक्युलेटरचा उपयोग न करता सोडवायचा आहे. Harvard’s exam question. This is the question from Year 2001 Harvard’s Science Research Use of calculator is prohibited The question is…. If 1= 5 2 = 25 3 = 125 4 = 625 तर 5 =?


उत्तर आहे  १       Answer is =1
१ = ५  हे विसरलात ना?  Have u forgotten? 1=5
चुकलात ना ?  म्हणूनच आपण हार्वर्डला नाही गेलो. Got it wrong? No wonder we did not get into Harvard