एक आजी वनात गेली, तिच्या जवळ दोन (मराठी कोडे )
"एक आजी वनात गेली, तिच्या जवळ दोन
भाकरी होत्या, एक तिने खाल्ली, तर एक भाकर
कोणी खाल्ली?"
सांगा पाहू.