कपाट उघडल्यावर बायकांसमोर 2 समस्या असतात .


कपाट उघडल्यावर बायकांसमोर 2 समस्या असतात ......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
घालायला कपडे नाहीत
अन ....,
ठेवायला जागा पण नाही .....
