1000+बालगीते मराठी |मराठी अंगाई गीते|बाल गीतेमराठी बडबड गीते

आईनी शिकवलेली बडबड गीते smile emoticon
अडगुलं मडगुलं सोन्याचं कड्गुल
रुप्याचा वाळा तान्ह्या बाळा टीट लावू
...
--------------------------------------------------------------------------
एवढा मोठ्ठा भोपळा
आकाराने वाटोळा
त्यात बसली म्हातारी
म्हातारी गेली लेकीकडे
लेकीने केले लाडू
लाडू झाले घट्ट
म्हातारी झाली लठ्ठ

--------------------------------------------------------------------------
येरे येरे पावसा
तुला देतो पैसा
पैसा झाला खोटा
पाऊस आला मोठ्ठा
--------------------------------------------------------------------------
येग येग सारी
माझे मडके भरी
सर आली धावून
मडके गेले वाहून
--------------------------------------------------------------------------

चांदोबा चांदोबा भागलास का
निंबोणीच्या झाडामागे लपलास का
निम्बोणीचे झाड करवंदी
मामाचा वाडा चिरेबंदी
मामाच्या वाड्यात येऊन जा
तूप रोटी खावून जा
तुपात पडली माशी
चांदोबा राहिला उपाशी

--------------------------------------------------------------------------

एक होतं झुरळ
चालत नव्हतं सरळ..!
तिकडून आली बस...
बसमध्ये बसलं,
तिकीट नाही काढलं....
तिकीटचेकरने पाहीलं,
चिमटीत धरून फ़ेकलं.....!!!
2)
*गोंधळलेल्या प्रेयसीचे बडबड गीत *
पोरगी म्हणे पोराला
काय सांगू बापाला
झालाय तुझ न माझ लफड....
मला तुझ्या कुशीत रे
पडलय लग्नाच स्वप्न
बापाच्या भीतीला
तुझ्या ह्या प्रीतीला
कस मी घालू साकड ....
मला तुझ्या साथित रे
भासतंय इंद्राच असंन
आयुषच्या गाडीत
नागमोड्या वाटेत
भरकटतोय इकड न तिकड ....
मला तुझ्या हृद्यात रे
दिसतंय माझच चित्र
पोरगी म्हणे पोराला
काय सांगू बापाला
झालाय तुझ न माझ लफड....

3)आईनी शिकवलेली बडबड गीते..
एवढा मोठ्ठा भोपळा
आकाराने वाटोळा
त्यात बसली म्हातारी
म्हातारी गेली लेकीकडे
लेकीने केले लाडू
लाडू झाले घट्ट
म्हातारी झाली लठ्ठ
एक होतं झुरळ
चालत नव्हतं सरळ..!
तिकडून आली बस...
बसमध्ये बसलं,
तिकीट नाही काढलं....
तिकीटचेकरने पाहीलं,
चिमटीत धरून फ़ेकलं.....!