100 ki note ke chhute karo jisme 10 ki note na ho aur note sirf 10 ho?


                    100 ki note ke chhute karo jisme 10 ki note na ho aur note sirf 10 ho?

No comments:

Post a Comment