मुलगा : तुझ नाव काय उत्तर देण्याचा प्रयत्न करा
उत्तर देण्याचा प्रयत्न करा
बघू कोण लवकर उत्तर देतय


मुलगा : तुझ नाव काय

मुलगी : +++=....