मुलगा : तुझ नाव काय मुलगी मुलीचे संपूर्ण नाव सांगा?

मुलगा : तुझ नाव काय मुलगी :  🌲  =....? मुलीचे संपूर्ण नाव सांगा? ....