जसे 100 नंबर लावल्यावर पोलिस येतात

जसे 100 नंबर लावल्यावर

पोलिस येतात
.
.
.
.
.
.
.
.

तसे..

100 दिल्यावर जातात पण
.😂😂😂😂😂😂