MPSC Question सात चोर असतात

MPSC Question

सात चोर असतात
एके रात्री ते एका आबंराईमध्ये खुप आंबे चोरतात
आणी रात्री एका मंदिरात झोपतात
मात्र दोन चोर मध्यरात्री उठतात आणी दोघेच
आंबे वाटतात
दोघांना समान आंबे येतात मात्र एक आंबा
ऊरतो
एका आंब्यासाठी दोघे भांडतात्
आणी तिसरा चोर उठतो तिघे आंबे वाटतात
पुन्हा एक आंबा उरतो तिघेजण भांडतात आता
चौथा चोर उठतो पुन्हा चौघे आंबे वाटतात
तरिदेखिल एक आंबा ऊरतो आणी पुन्हा चौघे
भांडतात् आता पाचवा चोर उठतो पाच चोर
आंबे वाटतात परंतु एक आंबा उरतो पाचजण
भांडतात पुन्हा सहावा चोर उठतोच आणी
आता सहा चोर आंबे वाटतात तरिदेखिल एक
आंबा उरतोच
शेवटी सातवा चोर उठतो आणी सगऴे चोर आंबे
वाटतात आता मात्र एकही आंबा उरत नाहीत
सातही चोराना समान आंबे येतात
सांगा ऊत्तर एकुण आंबे किती होते
आणी प्रत्येक चोराना किती आंबे हिस्स्याला
आले
लक्षात ठेवा एक ते सहा चोर आंबे वाटतात
तेव्हा प्रत्येक वेळेस एक आंबा उरतोच मात्र जेव्हा
सात चोर आंबे वाटतात तेव्हा एकही आंबा उरत
नाही
तुमची वेळ आता सुरू झाली
ऊत्तर द्या
Ans is simple.....

it's challenge

No comments:

Post a Comment