बूद्धी चालवा आणि उत्तर द्या !!!!


या कोड्यांचे जो उत्तर देईल तो खरा मित्र 👇👇👇👇👇
बूद्धी चालवा आणि उत्तर द्या !!!!
...........हमारी............तुम्हारी ...........ने दिल की.......... उतारी............. ने........... को देखा एेसे........... दोस्ती को लगे ना हमारी!
या ७ रिकाम्या जागेत एकच शब्द येईन तो शब्द ३अक्षराचा आहे त्याला कोणताच काना मात्रा नाही हि दोस्तीची परीक्षा आहे याच ans द्या ? फक्त प्रिय मित्रांसाठी.

No comments:

Post a Comment