Skip to main content

Posts

Showing posts from February, 2016

एका मुलीचे संपूर्ण नाव ओळखा…..बघू????

🌷😳🌷😣🌷😇🌷😂 एका मुलीचे संपूर्ण नाव ओळखा…..बघू???? ? ? U🔥+🔩👆🏻🔴+🐄🚪 ! ! ग्रुप मध्ये सर्वच बुध्दीमान आहेत,
बघू या ग्रुप मधील हुशार!

एक ३ अक्षरी ज्वालाग्राही पदार्थाचे नाव

एक३अक्षरीज्वालाग्राहीपदार्थाचेनाव -
आहेत्याचक्रमात पहिलीदोनअक्षरे - धमकीवजाभाषेतपरवानगीमागण्यासाठीचेक्रियापद ! शेवटचीदोनअक्षरे - फ्लड. पहिलंआणिशेवटचंअक्षर - एकवाहन.

हाज्वालाग्राहीपदार्थकोणता?

ओळखा पाहू भाषांतर कशाचे! (विरंगुळा)

गालगागालगागालगागालगा गालगागालगागालगागालगा गालगागालगागालगागालगा।ध्रु।
जगकरीसाजऱ्याकितिदिवाळ्या, खरे१ चहुकडेहासत्यासौख्य-आळ्या, खरे वावसंतातल्यासुंदरकळ्या, खरे तवपदीज्याउपवनातकाटासले उपवनीत्यानमजफूलवेचायचे।१। गालगागालगागालगागालगा ...
येशपथतोडुनी, येप्रथामोडुनी येपदरप्रीतिचाघेउनीओढुनी अन्यथाचाललोमीजगासोडुनी ज्यास्थळीमजतुझीआठवणछळतसे मजतिथेएकक्षणहीनथांबायचे।२। गालगागालगागालगागालगा ...
पर्यायः
१. ह्याकडव्यातल्यापहिल्यातीनओळीतशेवटीभले, खरे, जरीअसेशब्दघातलेतरीचालतील. यमकडोळ्यापुढेठेवूनभाषांतरकेलेलेआहे.सुधारणेलाभरपूरवावआहे. (सुचवाबरेसुधारणा .... चालआणियमकविसरूनकाबरेका
आणखीएकपर्यायः जीव

बोध कोणापासून काय ?

बोधकोणापासूनकाय ? फुलपाखरूआनंदआणिस्वछंदीआयुष्यआयुष्यातसंकटेअडचणीयेतचअसतातत्यासर्वांवरमातकरूनआपलेजीवनफुलपाखरासारखेस्वछंदीजगावे झाडपरोपकार – झाडस्वतःउन्हातराहूनदुसऱ्यांनासावलीदेते. कोणताहीमोबदलानघेताझाडआपल्यालापाने, फुले, फळेदेते. अगदीआपणझाडावरदगडमारलातरीतेआपल्यालाफळचदेते. डोंगरअविचल, स्थितप्रज्ञाकितीहीवारा, उन, पाऊसअसलातरीडोंगरअविचलपणेसगळ्यासंकटांनासामोरेजातो. नदीसततप्रवाहीराहणे, कितीहीअडथळेआलेतरीआपलामार्गआपणचशोधणे. कावळासतर्कता सिंहरुबाब, सिंहावलोकन (सिंहाच्याचालण्यातूनव्यक्तहोणाऱ्याआत्मविश्वासालात्याचीआयाळत्यालावेगळाचरुबाबप्राप्तकरूनदेते. आपलेव्यक्तिमत्वसुद्धाआपणसिंहासारखेरुबाबदारबनवलेपाहिजे. सिंहजंगलातचालतानाथोडेअंतरचालूनझाल्यावरमागेवळूनपाहतो. आपणकुठपर्यंतआलोय, आपल्यामागे

50+ ओळखा कोडे |गंमतकोडी

·हिरवा तुरा पांढरा घोडा सांगायला वेळ घेतो मी थोडा·कोपर्याुतउभीराही, सकाळीकामाचीघाई, सकाळीउठताचहातातघेतेआई·दोनभाउजुळेएकारंगाचेएकाउंचीचे , हरवताएककायकामदुसर्यातचे·कपड्यावरकपडेपाचपन्नासकाढताएकासरडवतोससमोरच्यास·पांढरीजमीनकाळेबीजदेताध्यानहोऊसदन्यान·उन्हातयेई, सावलीतजाई, नसताहवायाचीकमीनाही, हवालागताचमारुनजाई·झाडनिघालेपाण्यातून, फुलेनाहीपणफांद्याघेऊन,सावलीथंडपणभीजन्याचादंड·जमिनीच्यापोटातदडउनपायमनमाझी