Posts

Showing posts from January, 2016

SORRY IMAGES | I Am Sorry Whatsapp DP

Image
SORRY IMAGES
If you like to express sorry to anyone. Some pictures have gathered. In this essay, we offer Whatsapp photos that are amazing and good sorry free of charge. Lots of people that are today are employing Whatsapp DPs as their account images. Therefore some groups have gathered .


How to Say I'm Sorry
In order to understand how to say I'm sorry and have it be an effective apology, we need to know what kind of statements to include when apologizing. How does one person make someone else understand that they truly are sorry?
Apologizing is both an Art and a Science. The Art being the manner in which the apology is delivered while the Science is the recipe that forms the apology itself
Look at the "Science" or ingredient list that when combined produces the perfect apology. A proper apology should always include the following:
detailed account of the situationacknowledgement of the hurt or damage donetaking responsibility for the situationrecognition of your r…

link ads

पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती |

1. पुढीलसंख्यामालिकेतपुढीलसंख्याकोणतीयेईल - 2, 1, (1/2), (1/4), ... A. (1/3)    B. (1/8) C. (2/8)    D. (1/16)
2. पुढीलसंख्यामालिकेतपुढीलसंख्याकोणतीयेईल -7, 10, 8, 11, 9, 12, ... A. 7           B. 10  C. 12           D. 13
3. पुढीलसंख्यामालिकेतपुढीलसंख्याकोणतीयेईल - 36, 34, 30, 28, 24, ... A. 20          B. 22 C. 23           D. 26
4. पुढीलसंख्यामालिकेतपुढीलसंख्याकोणतीयेईल - 22, 21, 23, 22, 24, 23, ... A. 22           B. 24 C. 25           D. 26
5. पुढीलसंख्यामालिकेतपुढीलसंख्याकोणतीयेईल - 53, 53, 40, 40, 27, 27, ... A. 12    B.14 C. 27    D. 53
6. पुढीलसंख्यामालिकेतपुढीलसंख्याकोणतीयेईल - 21, 9, 21, 11, 21, 13, 21, ... A. 14    B. 15 C. 21    D. 23
7. पुढीलसंख्यामालिकेतपुढीलसंख्याकोणतीयेईल - 58, 52, 46, 40, 34, ... A. 26    B. 28 C. 30    D. 32
8. पुढीलसंख्यामालिकेतपुढीलसंख्याकोणतीयेईल - 3, 4, 7, 8, 11, 12, ... A. 7    B. 10 C. 14    D. 15
9. पुढीलसंख्यामालिकेतपुढीलसंख्याकोणतीयेईल - 8, 22, 8, 28, 8, ... A. 9    B. 29 C. 32    D. 34
10. पुढीलसंख्यामालिकेतपुढीलसं…

राशी भविष्य 2016 in marathi |rashi bhavishya 2016 in marathi language

राशीभविष्य 2016: Rashi Bhavishya 2016 in Marathi

मेष याराशीच्याव्यक्तिंवरवर्ष 2016 संमिश्रफळांचावर्षावकरणारआहे. घरगुतीजीवनाततणावयेणेशक्यआहे; परंतु, व्यवसायिकआयुष्यातमात्रतुम्हालायशाचीभरपूरफळंचाखायलामिळणारअसंदिसतंआहे. इतक्यातभरारीघेऊनकामेषहो, कारणहेयशथोड्याविलंबानेतुमच्यापदरातपडणारआहे. व्यवसायिकांसाठी, त्यांनीमोठीगुंतवणूकनकरणेहेउत्तम. यावर्षीअनावश्यकखर्चकरण्याचीसवयनियंत्रणातठेवणेमहत्वाचेआहे. आपल्याप्रेमजीवनातकाहीहीमजेशीरसंभवतनाही. कामजीवनातदेखीलआतुरताआणिआनंदअसणारनाही. अनावश्यकवादांकडेलक्षदेऊनका. तुम्हीनेहमीचलहान-सहानगोष्टींवरभडकूनउठता, परंतुत्यातूनसकारात्मककाहीनिष्पन्नहोतनाही. शेअरबाजारापासूनदूरराहा. ऑगस्टनंतरआपल्याजीवनातचांगलंवातावरणराहील, परंतुसंपूर्णवर्षभरदक्षराहण्याचीगरजआहे.
वृषभ वृषभराशीच्यामंडळींनायावर्षभरातबहारराहील. जोडीदारासोबतनातंशुद्धआणि

text and image