योग्य जोडीदार निवडावा तरी कसा?

आधीच्या काळात मोठे जसे निवड करतील तसाच/तशीच जोडीदार/जोडीदारीन आपल्याला योग्य वाटायची!
पण आजच्या काळात मोठे आपली निवड पण विचारात घेत आहेत त्या मुळे आपल्याला बरे वाटत असले तरी निवड करताना ती कशी करायची हे समजत नाही!
आपला जोडीदार/जोडीदारीन कशी असावी /असावा हे आपण मनात ठरवले असते पण त्या वेळी निवड करताना काहीतरी कमी असते ,तर काहीतरी आपल्याला पटत नसते मग अश्या वेळी आपण काय करावे ..........?आपण निवड काय बघून करावी?तुम्ही कशी निवड कराल?

)पैसा बघून
)सौंदर्य बघून
)स्वभाव बघून(एका भेटीत तो कसा समजणार?)
)कुटुंब कसे आहे त्यावरून
)मोठ्यांबरोबर बोलून
)फारसा विचार करता जे होईल ते होईल असा विचार करून


आपली मते विचार करून मांडा .......

No comments:

Post a Comment