Skip to main content

Posts

Showing posts from December, 2015

ऐसी कोन सी चीज है जिसे Boy हर रोज पहानता है

ऐसी कोन सी चीज है जिसे  Boy हर रोज पहानता है

अचूक उत्तर काय असेल| पटापट उत्तर सांगा

अचूक उत्तर काय असेल| पटापट उत्तर सांगाकोणकोण हुशार आहेत पाहू या

कोणकोण हुशार आहेत पाहू या.....
एकूण किती रुपये आहेत सांगा बरं
सोपं आहे....पण बर्‍याच लोकांचं उत्तर चुकणार आहे ....करा कमेंट पटापट..

आजी-आजोबा, कॉम्प्युटर मधून नातवंडांना मराठी शिकवा

आजी-आजोबा, कॉम्प्युटरमधूननातवंडांनामराठीशिकवा आपल्यानातवंडांनाआजी-आजोबाकॉम्प्युटरमधूनमराठीशिकवू शकतात.
होय, हेआम्हीघडवलेआहेआणिमोफतउपलब्धकेलेआहे.
त्याचेनावआहे ‘शिशुविहार’.
आजी-आजोबांनाकॉम्प्युटरचीभितीवाटायलानको.
केवळफाईलवरक्लिककरा.
त्याफाईल्समध्येनातवंडांसाठी ‘कमळ’, ‘बदक’, ‘अननस’ अशी चित्रेदिलीआहेत.
तुम्हालात्याफाईलीतल्याकेवळठराविकठिकाणीचजातायेईल.
तेथेआम्हीफॉण्टआधीचसिलेक्टकेलेलाअसतो.
त्याचबरोबरशेजारीकोणतीचावीदाबावीतेदिलेलेअसते.
 ‘k’ दाबलेकी ‘कमळ’,  ‘b’ दाबलेकी ‘बदक’ ‘a’ दाबलेकी ‘अननस’ पूर्णशब्दआपोआपउमटतो.
असेअनेकतक्तेदिलेआहेत. त्यातूननातवंडांनाशिकवतानाआजी-आजोबाहीकॉम्प्युटरमध्ये मराठीटायपिंगशिकतात. बोबडेबोलायलायायच्याआधीचसंगणकाशीमराठीतूननातवंडांची दोस्तीहोते.
लहानपणापासूनचमुलांना ‘

यशाची व्याख्या काय?

यशाचीव्याख्याकाय? यशाचीव्याख्याकाय?
यशस्वीकोणालाम्हणायचे ?
सचिनतेंडूलकरच्यामेहनतीलाकि
धीरूभाईअंबानीच्याव्यवहारज्ञानालाकि
धोनीच्यातल्लखबुद्धीला..............
म्हणतायेईलकाह्यांनायशस्वी?
आणिजरम्हणायचेयशस्वीतरका?
ह्यांनीकमावलेल्यापैश्यालाकि
ह्यांनीकमावलेल्यानावाला ?


जरत्यांनीकमावलेल्यापैश्यालाचायाशावीम्हणायचेतरमग
लालू, कोडच्याभ्रष्टाचारानेकमावलेल्यापैश्यालापणयाशावीम्हणायचेका ?
कामगपवारसाहेबानसारखेअलमिळीगुपचिळीलायशस्वीम्हणायचे


कागेल्या३वर्षातअफाटलोकप्रियतामिळवलेल्याराजठाकरेंनायाशावीम्हणायचे ?
आणिजाराजठाकरेंनायशस्वीम्हणायचेतरमगगेलेकित्येकवर्षेलोकांसाठीझगडणाऱ्याअन्नहजारेनाकानाहीयशस्वीम्हणायचे?


कायआहेकायव्याख्याह्यायशाची ?


पैसाकमावणेम्हणजे

योग्य जोडीदार निवडावा तरी कसा?

आधीच्याकाळातमोठेजसेनिवडकरतीलतसाच/तशीचजोडीदार/जोडीदारीनआपल्यालायोग्यवाटायची! पणआजच्याकाळातमोठेआपलीनिवडपणविचारातघेतआहेतत्यामुळेआपल्यालाबरेवाटतअसलेतरीनिवडकरतानातीकशीकरायचीहेसमजतनाही! आपलाजोडीदार/जोडीदारीनकशीअसावी /असावाहेआपणमनातठरवलेअसतेपणत्यावेळीनिवडकरतानाकाहीतरीकमीअसते ,तरकाहीतरीआपल्यालापटतनसतेमगअश्यावेळीआपणकायकरावे ..........?आपणनिवडकायबघूनकरावी?तुम्हीकशीनिवडकराल?
१)पैसाबघून २)सौंदर्यबघून ३)स्वभावबघून(एकाभेटीततोकसासमजणार?) ४)कुटुंबकसेआहेत्यावरून ५)मोठ्यांबरोबरबोलून ६)फारसाविचारनकरताजेहोईलतेहोईलअसाविचारकरून

आपलीमतेविचारकरूनमांडा .......

Test UR Knowledge comment The missing Letters in the Keyboard

Test UR Knowledge comment The missing Letters in the Keyboard


रेल्वे रिक्रुटमेंट बोर्ड, मुंबई

रेल्वेरिक्रुटमेंटबोर्ड, मुंबई

**** रेल्वेरिक्रुटमेंटबोर्ड, मुंबई ****
पदाचेनाव : कमर्शिअलअप्रेंटीस (१२९), ट्रॅफिकअप्रेंटीस (२१३), गुड्सगार्ड (६८), सिनीअरक्लार्क (८४), ज्यु. अकाउंटअसिस्टंट (४३१), असि. स्टेशनमास्तर (९७६)
एकूणपदसंख्या : १९०१
शैक्षणिकपात्रता : कोणत्याहीशाखेचापदवीधर वयोमर्यादा : १८ते३२वर्ष
फॉर्म : ऑनलाईन
परीक्षाशुल्क : खुलाप्रवर्ग-रु.१००/-, महिलावइतर - फीनाही
अंतिमदिनांक : २५जानेवारी२०१६
परीक्षादिनांक : अंदाजेमार्च-मे२०१६

*** सदरजागाफक्तमुंबईविभागाच्याआहेत ***

मुर्गी पहले आई या अंडा, सुलझ गई है पहेली

पहलेअंडाआयायामुर्गी ?
यहसवालसदियोंसेवैज्ञानिकोंऔरदर्शनशास्त्रियोंकाभेजामथतारहाहैकिकौनपहलेआयामुर्गीयाअंडा?
आपबताइएकिकौनपहलेआया.
अगरआपकहेंगेकिअंडातोअगलासवालहोगाकिअंडादियाकिसने.
औरअगरआपकहेंगेकिमुर्गीपहलेआईतोसवालहोगाकिमुर्गीआसमानसेतोटपकीनहींहोगी, वहकिसीअंडेसेहीनिकलीहोगी. तोअगरवहअंडेसेनिकलीतोअंडापहलेसेथा...
आपचकराजाएँगे, झुँझलाजाएँगे...परेशानहोजाएँगेलेकिनजवाबमिलेगानहीं.
लेकिनअबवैज्ञानिकोंनेइसयक्षप्रश्नकाजवाबढूंढ़निकालनेकादावाकियाहै।
शेफील्डऔरवारविकविश्वविद्यालयकेवैज्ञानिकोंकेएकदलनेदावाकियाहैकिधरतीपरअंडे

Find The Mistkes in the Picture| Puzzle

Find The Mistkes in the Picture

100+ हिन्दी पहेलियाँ |पहेलियाँ हिन्दी में

हिन्दी पहेलियाँ

1)चावलकीपोटली
एकदिनशर्माजीकेयहाँसंदेशआयाकीकलसुबहमहात्माजीभिक्षाकेलिएआयेंगे. भिक्षामेंवे१किलोसे१५किलोतककिसीभीमात्रामेंचावलकीमांगकरेंगेउन्हेंठीकउतनेहीचावलमिलानाचाहिएतथावेकेवल१मिनिटकेलिएरुकेंगे. शर्माजीनेअपनीबहुसेकहाकी१किलो ,२किलो ,..........१५किलोऐसीमात्रामेंचावलकीपोटलियाबांधकररखदोजिससेउन्हेंसमयपरतुरंतउचितमात्रामेंचावलदिएजासके. इसपरउनकीश्रीमतीजीनेकहाकीइसतरहतोहमेबहुतसारेचावलखरीदनापड़ेंगे . अच्छाहोगाकीहम१-१किलोकी१५पोटलियाबनाले . इसपरशर्माजीनेकहाकीयदिमहात्माजीने१२किलोकीमांगकीतोक्याहमउन्हें१२